Wczesne wspomaganie rozwoju

Co to jest Wczesne Wspomaganie?

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju, dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.

Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziny, aby jeszcze lepiej spełniała swoje funkcje i wspierała rozwój swojego dziecka.

Kto może uczestniczyć w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju?

Do korzystania z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju uprawnione są wszystkie dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Dlaczego warto wybrać naszą placówkę?

Nasza placówka:

 • oferuje szeroką gamę zajęć wszechstronnie stymulujących rozwój dziecka, w zależności od jego potrzeb i możliwości psychofizycznych,
 • posiada dobrze wyposażone sale w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
 • zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę: oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów, specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania i edukacji dzieci z autyzmem, specjalistów terapii pedagogicznej, specjalistów terapii ręki, terapeutów integracji sensomotorycznej, terapeutów EEG Biofeedback, Tomatisa, Warnkego, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów. 

W ramach zajęć usprawniamy mowę, rozwój ruchowy i sensoryczny, percepcję słuchową, wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, czynności manualne, doskonalimy orientację przestrzenną, wspieramy rozwój społeczno – emocjonalny. Specjaliści współpracują ze sobą w planowaniu i realizowaniu pracy z dzieckiem i rodziną. Zapewniamy porady i konsultacje.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 210 03 40 wew. 23


Aktualny skład zespołu nauczycieli wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

 • mgr Aleksandra Kowalska - koordynator zespołu, logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, pedagog wczesnoszkolny; 
 • mgr Kinga Banasik Kędzior - psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, neurologopeda, terapeuta ręki, terapeuta sensorycznej terapii widzenia; 
 • mgr Natalia Michalik - terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo - wychowawczy, artoterapeuta;
 • mgr Stanisława Kornecka-Kubska - fizjoterapeuta, terapeuta SI, olinofrenopedagog; 
 • mgr Małgorzata Ryś - fizjoterapeuta, terapeuta SI, olinofrenopedagog;
 • mgr Mateusz Wiktorczyk - oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta McKenziego, ratownik medyczny; 
 • mgr Aleksandra Herok - Duc - psycholog, terapeuta SI, oligofrenopedagog;
 • mgr Kinga Orłowska - pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, glottodydaktyk, historyk;
 • Joanna Goc - logopeda, filolog angielski, historyk sztuki, nauczyciel muzyki; 

Do pobrania:  

 


Galeria zdjęć:

Zdjęcia przedstawiają dzieci podczas zajęć WWR w specjalistycznych salach szkoły.