Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji oraz napisów lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo,
 • informacje tabelaryczne mogą nie zawierać znaczników tabeli,
 • listy wizualne mogą nie być prawidłowo oznaczone,
 • niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście.

Wyłączenia

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie
 • Adres: ul. Zamenhofa 5, 43-200 Pszczyna
 • E-mail: pzsspszczyna@poczta.onet.pl
 • Telefon: 504 255 985

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do pobrania:

Dostępność architektoniczna

Adres i dane kontaktowe: 

 • nazwa: Zespół Szkół nr 3  Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie,
 • adres: ul. Zamenhofa 5, 43-200 Pszczyna
 • telefon: (32) 210 03 40 lub 504 255 985
 • e-mail: pzsspszczyna@poczta.onet.pl 
 • strona: www.zs3s.pna.pl

Lokalizacja

 • Lokalizacja placówki w pobliżu Centrum Przesiadkowego gwarantuje dobrą dostępność dla osób poruszających się środkami komunikacji miejskiej. Dla osób korzystających z transportu samochodowego udostępniony jest przestronny parking. Parking samochodowy znajduje się z boku budynku placówki z wjazdem bezpośrednio z drogi głównej (ul. Bogedaina).

Architektura dostępności:

 • Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne wejście znajduje się strony od ul. Zamenhofa 5. Wejście to jest nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu, gdyż prowadzą do niego schody. Trzydzieści metrów od wejścia głównego znajduje się platforma do przewozu osób niepełnosprawnych i jest ona oznakowana. Platforma nie obejmuje najniższej kondygnacji, czyli piwnicy. Wyznaczono miejsca parkingowe zgodnie z przepisami, oznaczone w pionie i poziomie.
 • Przy wejściu głównym zamontowany jest domofon, a przy platformie dzwonek umożliwiający wezwanie obsługi.
 • Wchodząc wejściem głównym, wewnątrz budynku znajduje się tablica informacyjna na temat jego planu.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze, na I i II piętrze. Na parter oraz pierwsze i drugie piętro można wjechać platformą do przewozu osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym i drugim piętrze.
 • Schody do budynku oznaczone są kontrastowo, pierwszy i ostatni stopień.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Budynek placówki posiada odpowiednie procedury i sprzęt oraz jest właściwie oznakowany na wypadek sytuacji kryzysowej. Tym samym umożliwia sprawną ewakuację osób niepełnosprawnych.
 • Szkoła nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna.