Informator

Pełna nazwa, adres i dane kontaktowe szkoły: 

Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im Janusza Korczaka w Pszczynie;

ul. Zamenhofa 5
43 - 200 Pszczyna
tel. 32 210 03 40

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 23 Specjalna w Pszczynie;
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Specjalna w Pszczynie;
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;

​Zespół Szkół prowadzi również:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - w budynku szkoły;
 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach lub w domach wychowanków;

Organ prowadzący szkołę (nazwa, adres i dane kontaktowe): 

Powiat Pszczyński;

Starostwo Powiatowe
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna
tel: 32 449 23 00;

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny (nazwa, adres i dane kontaktowe): 

Śląski Kurator Oświaty;

Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej
ul. Piastowska 44
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 812 26 45;  33 822 04 23;  33 822 87 58;

Dyrektor Zespołu Szkół: 

mgr Grzegorz Kuczera;

Wicedyrektorzy: 

mgr Romana Baron; 
mgr Beata Cieszewska;

Główna księgowa:

Małgorzata Pietraszczyk;

Godziny pracy i kontakt:

 • Poniedziałek – piątek, godz. 7.00 – 15.00;
 • Telefon: 32 210 03 40, wew. 25;

Sekretariat szkoły:

Pracownicy sekretariatu:

 • Sekretarz: Halina Michalewicz;
 • Kierownik gospodarczy: Jolanta Konieczny;

Godziny pracy i kontakt:

 • Poniedziałek – piątek, godz. 7.00 – 15.00
 • Telefon: 32 210 03 40, wew. 21;
 • mail: pzsspszczyna@poczta.onet.pl

Świetlica:

Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2021/2022:

 • Wychowawca główny: mgr Mirosława Gad (świetlica L);
 • Wychowawca główny: mgr Tomasz Lach (świetlica U);
 • Wychowawca: mgr Anna Sadlok;
 • Wychowawca: mgr Aleksandra Obłąk;
 • Wychowawca: mgr Marcelina Rożnawska;
 • wychowawca: mgr Elżbieta Mosór;
 • Wychowawca: mgr Marta Odorska;
 • Wychowawca: mgr Michalina Bałuch;

Godziny pracy i kontakt:

 • Poniedziałek - czwartek, godz. 7.00 – 15.15;
 • Piątek, godz. 7.00 – 14.15;
 • Kontakt poprzez sekretariat szkoły, tel. 32 210 03 40, wew. 21;

Stołówka i kuchnia:

Pracownicy stołówki i kuchni:

 • Intendent: Anna Kościelny;
 • Kucharz: Mariola Kostecka;
 • Pomoc kucharza: Elżbieta Bogucka;

Godziny pracy i kontakt:

 • Intendent, godz. 7.00 - 15.00;
 • Kuchnia, godz. 6.00 - 14.00;
 • Tel. kontaktowy do intendenta: 32 210 03 40, wew. 27;

Organizacja pracy stołówki:

Pedagog:

Pedagodzy szkolni:

 • mgr Aleksandra Kowalska;
 • mgr Monika Piontek;

Godziny pracy i kontakt:

 • Poniedziałek - piątek, wg planu zajęć;
 • Telefon komórkowy (bezpośredni) - 516 824 817 
 • Telefon stacjonarny: 32 210 03 40, wew. 23

Psycholog:

Psycholodzy szkolni:

 • mgr Elżbieta Kokoszka
 • mgr Aleksandra Herok - Duc

Godziny pracy i kontakt:

 • Poniedziałek - piątek, wg planu zajęć;
 • Telefon komórkowy (bezpośredni) - 516 824 817 
 • Telefon stacjonarny: 32 210 03 40, wew. 23

Logopeda:

Logopedzi szkolni:

 • mgr Karolina Urbańczyk;
 • mgr Magdalena Baranowska;
 • mgr Marta Odorska;

Godziny pracy i kontakt:

 • Poniedziałek - piątek wg planu zajęć, konsultacje po wcześniejszym umówieniu;
 • Kontakt poprzez sekretariat szkoły, tel. 32 210 03 40, wew. 21;

Doradca zawodowy:

Szkolny koordynator Wewnątrzkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

mgr Agnieszka Chrapkiewicz;

Godziny pracy i kontakt:

 • Poniedziałek - piątek wg planu zajęć, konsultacje po wcześniejszym umówieniu;
 • Kontakt poprzez sekretariat szkoły, tel. 32 210 03 40, wew. 21;

Szkolne Centrum Informacji - biblioteka i sala komputerowa:

Bibliotekarz szkolny:

mgr Monika Szczygieł;

Godziny pracy i kontakt:

 • Poniedziałek - piątek, wg planu zajęć;
 • Kontakt poprzez sekretariat szkoły, tel. 32 210 03 40, wew. 21;

Gabinet medycyny szkolnej:

Pracownicy gabinetu:

 • Pielęgniarka: Joanna Maśka;
 • Higienistka:Anna Krzysztofiak;

Godziny pracy i kontakt:

 • Poniedziałek - środa, godz. 8.00 – 15.00;
 • Czwartek, godz  8.00 - 14.30;
 • Piątek, godz. 7.00 - 14.35;
 • Kontakt telefoniczny: 32 210 03 40, wew. 29;

​Rozkład dnia (godziny przerw i lekcji):

Nr lekcji

Godziny lekcji:

Godziny i czas trwania przerw:

0
7.00 – 7.45
7.45 – 7.50 (5 min.)
1
7.50 – 8.35
8.35 – 8.50 (15 min.)
2
8.50 – 9.35
9.35 – 9.40 (5 min.)
3
9.40 – 10.25
10.25 – 10.30 (5 min.)
4
10.30 – 11.15
11.15 – 11.30  (15 min.)
5
11.30 – 12.15
12.15 – 12.30  (15 min.)
6
12.30 – 13.15
13.15 – 13.30 (15 min)
7
13.30 – 14.15
14.20 – 14.25 (5 min.)
8
14.20 – 15.05
15.05 – 15.10 (5 min.)

Oferta placówki:

Szkoła zapewnia:

 • Wykwalifikowaną kadrę nauczycielską;
 • Realizację podstawy programowej;
 • Zajęcia rewalidacyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
  • logopedię,
  • gimnastykę korekcyjną, 
  • biofeedback,
  • trening słuchowy metodą Tomatisa,
  • terapię metodą Warnkego,
  • muzykoterapię,
  • zajęcia integracji sensomotorycznej (SI),
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • korekcyjno-kompensacyjne,
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
  • inne, zgodnie z zaleceniami orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Naukę języka angielskiego (dla uczniów w klasach "L");
 • Stałą opiekę pedagoga i psychologa;
 • Opiekę świetlicy;
 • Codzienną opiekę pielęgniarki i higienistki szkolnej;
 • Domową kuchnię i możliwość wykupienia obiadów dla ucznia;
 • Dowóz dzieci do i ze szkoły (wnioski o dowóz w urzędzie gminy właśćiwej na miejsce zamieszkania dziecka);
 • Ofertę zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia ucznia (zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, muzyczne i inne);
 • Dostęp do Internetu - w tym w ramach sieci OSE.

Szkoła posiada:

 • Pracownię komputerową z Internetem (OSE);
 • Pracownie tematyczne;
 • Pracownie gospodarstwa domowego i pracownię gastronomiczną;
 • Bibliotekę szkolną z salą komputerową;
 • Wyposażone w komputery sale lekcyjne (stanowisko do prowadzenia zajęć przy użyciu komputera w każdej klasie) oraz tablice multimedialne w 12 salach lekcyjnych;
 • Salę gimnastyczną i siłownię;
 • Siłownię wewnętrzną i zewnętrzną;
 • Dwie sale do zajęć gimnastyki korekcyjnej i prowadzenia zajęć SI;
 • Salę poznawania świata i salę muzykoterapii;
 • Dwie sale świetlicowe ze stołówką;
 • Gabinety terapii: EEG Biofeedback, metodą Warnkego i Tomatisa, gabinety logopedyczne, pedagogiczne;
 • Plac zabaw i siłownię zewnętrzną;

Dodatkowo:

 • W ramach zajęć w-f oferujemy lekcje pływania na pobliskich pływalniach;
 • Stosujemy wiele nowoczesnych, aktywizujących i dostosowanych do możliwości ucznia metod dydaktycznych;
 • Oferujemy dzieciom pracę w mało licznych zespołach klasowych liczących od 2 - 10, max 16 uczniów;
 • Mamy wypracowane tradycje i ceremoniał szkolny;
 • Zachęcamy uczniów do aktywności i rozwoju zainteresowań oraz uzdolnień;
 • Chętni uczniowie redagują gazetkę „Uśmiech szkoły”;
 • Wydajemy systematycznie gazetkę dla rodziców.

Więcej na dalszych kartach strony.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki.