Procedury dotyczące zapewnienia w szkole bezpieczeństwa

Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych:

Spis procedur:

 1. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku nieobecności, spóźnień, zwolnień, nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia

 2. Procedura postępowania nauczyciela, gdy podejrzewa, że na terenie szkoły jest uczeń znajdujący się pod wpływem środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy)

 3. Procedura postępowania nauczyciela, gdy znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotk

 4. Procedura postępowania nauczyciela, gdy podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk

 5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu

 6. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie alkohol

 7. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku palenia lub posiadania papierosów przez ucznia

 8. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez ucznia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły

 9. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku agresywnego zachowania ucznia

 10. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku dewastacji mienia szkolnego oraz działania na szkodę drugiej osoby

 11. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku fałszowania dokumentacji szkolnej

 12. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku kradzieży, wyłudzania pieniędzy lub wartościowych przedmiotów

 13. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela)

 14. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku używania w trakcie lekcji telefonu komórkowego, odtwarzacza MP3 itp.

 15. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku ucieczki ucznia z lekcji

 16. Procedura postępowania w sytuacji powzięcia podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie ucznia

 17. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych

 18. Procedura reagowania w szkole na zjawisko cyberprzemocy

 19. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia na terenie szkoły, na wycieczce lub w trakcie innych zajęć podczas, których uczeń jest pod opieką nauczyciela​

Procedury postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych:

Spis procedur:

 1. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem.​

 2. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

 3. Postępowanie w przypadku posiadania przez ucznia na terenie szkoły przedmiotów niebezpiecznych

 4. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa, (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.)

 5. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

 6. Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty oraz telefonu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem.