Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW I RODZICÓW W
ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W PSZCZYNIE

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka w Pszczynie ul. Zamenhofa 5, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się  telefonicznie 32 210 03 40; e-mail: pzsspszczyna@poczta.onet.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Anna Kościelny, z którą można się skontaktować e-mail: ido@zs3s.pna.pl lub telefonicznie: 32 210 03 40 wew.27.

3.   Dane osobowe przetwarzane są w celu:

-w przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i  prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i  opiekuńczej,

 - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w  pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.  Podstawą przetwarzania są:           
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457, 2198, 2203 i 2361);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (j.t. z 2018 poz. 996 ze zm.);
Ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 949 ze zm.);
Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań publicznej szkoły ;

Zgoda osoby, której dane dotyczą;

6.  Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7.  Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9.  Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem    ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
- dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
- sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
- usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
- ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
- prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.        

11. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i Administrator nie profiluje danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH  IM. JANUSZA KORCZAKA W PSZCZYNIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA KONTRAHENTÓW  W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH  IM. JANUSZA KORCZAKA W PSZCZYNIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU MONITORINGU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W PSZCZYNIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W PSZCZYNIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSÓB ZAPRASZANYCH NA UROCZYSTOŚCI ,WYDARZENIA KULTURALNE, SPORTOWE  I INNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W PSZCZYNIE 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIECI OBJĘTYCH ZAJĘCIAMI „WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU”  ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W ZESPOLE  SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W PSZCZYNIE

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W PSZCZYNIE