Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczniów i rodziców w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka w Pszczynie ul. Zamenhofa 5, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się  telefonicznie 32 210 03 40; e-mail: pzsspszczyna@poczta.onet.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Anna Kościelny, z którą można się skontaktować e-mail: ido@zs3s.pna.pl lub telefonicznie: 32 210 03 40 wew.27.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • w przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i  prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i  opiekuńczej,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Podstawą przetwarzania są:           
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457, 2198, 2203 i 2361);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (j.t. z 2018 poz. 996 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 15.04.2017 r. O systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017r. poz.949 ze zm.);
 • Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań publicznej szkoły;
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą;
 1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i Administrator nie profiluje danych osobowych.

Do pobrania: