Rekrutacja

Zapisów uczniów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie można dokonywać w każdym momencie roku szkolnego.

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną lub niepełnosprawności sprzężone.

Szkoła nie prowadzi elektronicznego postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Zapisy do Branżowej szkoły I stopnia nr 4 Specjalnej lub do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy odbywają sie na podstawie wniosku o przyjęcie do szkoły złożonego w sekretariacie.

W związku z koniecznością przygotowania projektu organizacyjnego na nowy rok szkolny 2022/2023 prosimy o jak najwcześniejsze zapisy uczniów.

Najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2022r. złożony wniosek o przyjęcie do szkoły należy uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty.

Nasza szkoła nie ogłasza list kandydatów.

W przypadku kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 Specjalnej  prosimy o przedłożenie do dnia 27 sierpnia 2021r. zaświadczenia lekarskiego (skierowanie wydawane w sekretariacie) o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 27 sierpnia 2021r., do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, nie później niż do 24 września 2021r. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty. 

Za zapewnienie miejsca w szkole wszystkim realizującym obowiązek szkolny i obowiązek nauki dzieciom i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkującym na obszarze naszego powiatu odpowiada Rada Powiatu Pszczyńskiego (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Do pobrania: