Terapie

 

Wszystkim uczniom szkoły przysługują  zajęcia rewalidacyjne. Część uczniów uczestniczy w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli oraz specjalistów i mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny.

W ramach zajęć  uczniom organizuje się: (zgodnie z kwalifikacją do zajęć zawartą w IPET ucznia)

- trening słuchowy metodą Warnkego,

- trening słuchowy metodą Tomatisa,

- trening metodą EEG Biofeedback,

- zajęcia integracji sensorycznej SI;

- korekcję wad mowy i logopedię;

- korekcję wad postawy i gimnastykę korekcyjną;

- muzykoterapię.

- zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne;

- naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz alternatywnych metod

  komunikacji;

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

- zajęcia ogólnorozwojowe;

- zajęcia korekcyjno-terapeutyczne;

 

Podczas zajęć wykorzystuje się również takie metody i terapie jak np:, metoda Weroniki Sherborne, metoda Knillów, metoda Klanzy, Metoda Dobrego Startu, metoda symultaniczno-sekwencyjna, hortiterapia, arteterapia, choreoterapia, rytmika, techniki parateatralne itp.