Podręczniki 2020/2021

Zestawy podręczników w roku szkolnym 2020/2021
 
      
    
    
 

Uczniowie szkoły podstawowej korzystają z podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych darmowych, przekazywanych przez szkołę w ramach rządowej dotacji celowej. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do stosowania się do zapisów regulaminu korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przyznawanych w ramach dotacji celowej → czytaj 

 

Uczniowie branżowej szkoły oraz szkoły przysposabiającej do pracy mogą skorzystać z rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022. 

 • Wnioski o udzielenie pomocy uczniowi niepełnosprawnemu w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021 będą przekazywane przez wychowawcę po rozpoczęciu roku szkolnego. 
 • Rodzice dokonują zakupu podręczników w porozumieniu z wychowawcą.
 • Koszt zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu oraz zaświadczenia o przyznaniu pomocy (wystawionego przez dyrektora szkoły, w której złożono wniosek), do wysokości wartości pomocy, zwraca Burmistrz Pszczyny.
 • Dzięki współpracy szkoły z Urzędem Miejskim w Pszczynie dowody zakupu podręczników (faktury) należy przedłożyć w szkole wychowawcy lub koordynatorowi programu, Pani Monice Piontek, w terminie od 28.09.2020 do 18.11.2020. Szkoła przekaże zbiór wszystkich faktur do Wydziały Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
 

Wyciąg ze szkolnego regulaminu korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przyznawanych w ramach dotacji celowej dotyczący zabezpieczenia i odpowiedzialności za udostępnione przez szkołę podręczniki i materiały edukacyjne:
 1. Uczeń ma obowiązek obłożenia książek.
 2. Uczeń podpisuje swoją książkę ołówkiem na odwrocie okładki lub w wyznaczonym miejscu.
 3. Zabrania się uczniowi dokonywania jakichkolwiek wpisów do podręczników.
 4. Zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienie podręcznika lub materiału edukacyjnego należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 5. W przypadku uszkodzenia podręcznika lub materiału edukacyjnego wychowawca i bibliotekarz określa jego stopień zużycia.
 6. W przypadku umyślnego zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego nauczyciel lub bibliotekarz wraz z wychowawcą określają stopień zużycia.
 7. Stopień zużycia podręczników i materiałów edukacyjnych określa się jako: „bardzo dobry”, „dobry” i  „wystarczający”, co jest równoznaczne z możliwością dalszego użytkowania.
 8. Podręczniki i materiały edukacyjne, które nie spełniają powyższych kryteriów – zostają uznane za „zniszczone” i podlegają wycofaniu ze zbiorów biblioteki.
 9. Wychowawca lub nauczyciel bibliotekarz ma prawo żądać naprawy uszkodzonego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 


rok szkolny 2019/2020

rok szkolny 2018/2019