Podręczniki 2021/2022

Do pobrania zestawy podręczników w roku szkolnym 2021/2022:


Uczniowie szkoły podstawowej korzystają z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przekazywanych przez szkołę w ramach rządowej dotacji celowej.

Uczniowie i rodzice zobowiązani są do stosowania zapisów szkolnego regulaminu korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przyznawanych w ramach rządowej dotacji celowej. Paragraf 6 regulaminu wskazuje, że:

  1. Uczeń ma obowiązek obłożenia książek.
  2. Zabrania się uczniowi dokonywania jakichkolwiek wpisów do podręczników.
  3. Zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienie podręcznika lub materiału edukacyjnego należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy lub bibliotekarzowi.      
  4. W przypadku uszkodzenia podręcznika lub materiału edukacyjnego nauczyciel lub bibliotekarz określa się jego stopień zużycia.
  5. W przypadku zniszczenia umyślnego podręcznika lub materiału edukacyjnego nauczyciel lub bibliotekarz wraz z wychowawcą określają stopień zużycia.
  6. Wychowawca lub nauczyciel ma prawo żądać naprawy uszkodzonego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
  7. W przypadku niezwrócenia, zgubienia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze wykorzystanie podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców / opiekunów prawnych zwrotu kosztów zakupu lub jego odkupienia.
  8. W przypadku zgubienia materiałów ćwiczeniowych organ prowadzący i szkoła nie pokrywają kosztów zakupu nowego egzemplarza.

Do pobrania: 


Uczniowie branżowej szkoły I stopnia oraz szkoły przysposabiającej do pracy mogą skorzystać z rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022. 

Wnioski o udzielenie pomocy uczniowi niepełnosprawnemu w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021 będą przekazywane przez wychowawcę po rozpoczęciu roku szkolnego. 

Rodzice dokonują zakupu podręczników w porozumieniu z wychowawcą.

Koszt zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu oraz zaświadczenia o przyznaniu pomocy (wystawionego przez dyrektora szkoły, w której złożono wniosek), do wysokości wartości pomocy, zwraca Burmistrz Pszczyny.

Dzięki współpracy szkoły z Urzędem Miejskim w Pszczynie dowody zakupu podręczników (faktury) należy przedłożyć w szkole wychowawcy lub koordynatorowi programu, Pani Monice Piontek, w terminie od 28.09.2020 do 18.11.2020. Szkoła przekaże zbiór wszystkich faktur do Wydziały Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie.  Archiwum:

rok szkolny 2020/2021

rok szkolny 2019/2020

rok szkolny 2018/2019