Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Specjalna

Branżowa Szkoła I-go Stopnia nr 4 Specjalna w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie, zgodnie z ogólnokrajową reformą szkolnictwa zawodowego, rozpoczęła działalność 1 września 2017 roku. Jednak początki szkoły datuje się na 2002 rok, kiedy to powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Specjalna.

Z powodzeniem nadążamy za szybkimi zmianami otaczającej rzeczywistości i zapewniamy naszym absolwentom jak najlepszy start w dorosłość i odnalezienie się na rynku pracy. Jak dotąd większość absolwentów naszej szkoły branżowej zdało egzamin zawodowy, podjęło pracę i z powodzeniem radzi sobie w samodzielnym, dorosłym życiu.

Obecnie zawód, jaki zdobywają nasi uczniowie to zawód Kucharz (512001, kwalfikacja HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań). Praktyki zawodowe organizujemy na terenie szkoły, ale chętni uczniowie mogą realizować praktyki również poza szkołą, jako młodociani pracownicy.

Kwalifikacje zawodowe uczeń może uzyskać po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przygotowanego w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub, w przypadku praktyk realizowanych w zakładach gastronomicznych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych po zdaniu egzaminu czeladniczego przed Komisją Izby Rzemieślniczej.

Co oferujemy naszym uczniom?

 • 3 lata nauki zawodu Kucharz realizowanej zgodnie z podstawą programową szkół ogólnodostępnych;
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zarówno dla ptrzedmiotów zawodowych jak i ogólnokształcących;
 • odpowiednio dobrane do potrzeb i możliwości ucznia zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • dobrą bazę dydaktyczną z wyposażonymi w tablice interaktywne sale lekcyjne oraz:
  • 2 pracownie gastronomiczne a także kuchnę szkolną, w której realizowana jest część praktyk zawodowych,
  • pracownię komputerową,
  • bibliotekę szkolną,
  • siłownię wewnętrzną i zewnętrzną, 
  • salę gimnastyczną i możliwość korzystania z pobliskiej hali sportowej (w ramach zajęć w.f),
  • wyjazdy na basen i korty tenisowe w ramach lekcji w.f.
 • życzliwą atmosferę oraz stałe wsparcie pedagogiczno-psychologiczne;
 • stałą opiekę pielęgniarki / higienistki szkolnej;
 • stołówkę i świetlicę;
 • wycieczki dydaktyczne.

Nasze atuty to:

 • małe oddziały klasowe;
 • indywidualne podejście do ucznia;
 • dodatkowe 10 godzin zajęć rewalidacyjnych na każdy zespół klasowy;
 • bogata oferta zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na podstawie diagnozy pedagogicznej zespołu nauczycieli pracujących z uczniem, w tym: trening EEG Biofeedback, terapia metodą Tomatisa, socjoterapia, psychoedukacja, terapia metodą Warnkego, zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i inne;
 • stały dostęp do opieki psychologiczno-pedagogicznej.

To, co nas wyróżnia:

 • ceremoniał i wypracowane tradycje: patron, logo ,hymn, sztandar, system nagradzania Odznaki Korczakowskie, zwyczaj ślubowania uczniów szkoły branżowej;
 • aktywnie działający Samorząd Uczniowski;
 • gazetka szkolna „ Uśmiech szkoły” redagowana przez uczniów;
 • wsparcie Stowarzyszenia „ Razem” działającego na rzecz pomocy naszym uczniom.

Jeśli masz wątpliwości, kórą szkołę wybrać i posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz chcesz zdobyć zawód kucharza, trafiłeś do właściwej szkoły.

galeria zdjęć

Do pobrania:

U nas możesz zostać kucharzem - prezentacja (pdf, 1,42 MB):


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Kucharz:

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie:

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne,oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.
Dostęp do materiałów jest bezpłatny. 

Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku). Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań. Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom, dzięki czemu możliwa jest nauka zdalna.

Korzystanie z wielu funkcji może wymagać bezpłatnej rejestracji. Dostępne są także dodatkowo płatne funkcje premium, ale nie są one w żaden sposób wymagane do korzystania z Serwisu.