Szkoła Podstawowa nr 23 Specjalna

Celem nauczania i wychowania w szkole podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  jest przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym zgodnie z ich możliwościami oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci. Program nauczania jest dostosowany do możliwości intelektualnych dzieci, służy usprawnieniu niezaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych, korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych i rozwijaniu uzdolnień uczniów. Organizacja procesu dydaktyczno- wychowawczego obejmuje 2 etapy. Pierwszym etapem edukacyjnym jest kształcenie zintegrowane w klasach I- III. Na drugim etapie w klasach IV- VIII przechodzi się do nauczania blokowego, gdzie stosujemy ścisłą korelację międzyprzedmiotową.

Szkoła oferuje również wiele zajęć wspierających proces dydaktyczny:

 1. Zajęcia rewalidacyjne:
 • usuwające wady wymowy,
 • usprawniające techniki szkolne
 • korygujące wady postawy
 • terapia Integracji Sensorycznej
 • trening EEG biofeedback
 • terapia Warnkego
 • muzykoterapia
 • trening słuchowy metodą Tomatisa

        2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 • porady i konsultacje
 • zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym
 • warsztaty terapeutyczne
 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 W szkole działają różnorodne koła zainteresowań takie jak: plastyczne, muzyczne, czytelnicze, sportowe. Efektem pracy kółek są wyjazdy na liczne konkursy i przeglądy artystyczne, olimpiady sportowe. Dodatkowym atutem naszej placówki jest zabezpieczenie dowozu busami do szkoły i ze szkoły do domu. Dzieci objęte są również opieką w świetlicy. Większość dzieci korzysta ze stołówki szkolnej, gdzie ma możliwość zjedzenia pełnego obiadu. Uczniowie korzystają z wyjazdów na  wycieczki turystyczno- krajoznawcze, wyjścia do kina i teatru. Utrzymujemy ścisłe kontakty ze środowiskiem lokalnym i współpracujemy z instytucjami, rodzicami naszych uczniów, szkołami ogólnodostępnymi i innymi placówkami opiekuńczymi.

Model absolwenta szkoły podstawowej

Uczeń szkoły podstawowej kończąc edukację w szkole będzie wyposażony w następujące umiejętności, wiadomości i sprawności:

 • ma opanowaną technikę czytania i pisania w zakresie możliwym do osiągnięcia,
 • ma wiadomości dotyczące najbliższego środowiska społecznego i przyrodniczego,
 • rozumie i posługuje się podstawowymi pojęciami matematycznymi, potrafi zastosować je w życiu codziennym (liczenie, mierzenie, posługiwanie się pieniędzmi, stosunki przestrzenne, czasowe, rozpoznawanie brył geometrycznych),
 • zna granice Polski, szanuje symbole narodowe, umie zaśpiewać hymn, zna daty najważniejszych świąt narodowych,
 • zna położenie swego miasta na mapie Polski, potrafi wymienić ważne miejsca i zabytki regionu pszczyńskiego,
 • rozumie pojęcie patriotyzmu i szanuje dorobek poprzednich pokoleń ,zna elementy gwary i tradycji śląskiej,
 • zna święta, kojarzy je z odpowiednimi tradycjami, potrawami, dekoracjami, pieśniami,
 • pamięta o ważnych świętach rodzinnych, zna swoje pochodzenie, potrafi określić pokrewieństwo,
 • potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach,
 • zna położenie różnych instytucji i urzędów, potrafi się w nich zachować, korzystać z ich usług (dworce PKS, PKP, poczta, bank itp.)
 • zna zasady bezpieczeństwa na drodze, w domu i szkole stara się je przestrzegać,
 • zna zasady higieny i kultury osobistej,
 • umie odpowiednio zachować się przy stole kulturalnie i estetycznie jeść,
 • potrafi samodzielnie przygotować prosty posiłek,
 • zna zasady racjonalnego odżywiania,
 • potrafi racjonalnie rozplanować dzień,
 • stara się dbać o porządek w miejscu pracy,
 • ma poczucie estetyki i piękna,
 • posiada umiejętność współżycia w grupie i nawiązywania kontaktów społecznych,
 • ma wiedzę o tym co sprzyja, a co zagraża zdrowiu,
 • rozumie potrzebę wypoczynku, zna sposoby relaksu i organizacji czasu wolnego, umiejętnie korzysta z masmediów (TV, komputer, gry telewizyjne i komputerowe),
 • ma potrzebę aktywnego uczestnictwa w kulturze : kino, koncerty, festyny itp.
 • wie co to jest nałóg, zna szkodliwy wpływ używek na zdrowie, zna skutki picia alkoholu. palenia papierosów, odurzania się,
 • ma poczucie odpowiedzialności prawnej,
 • zna regulamin szkolny, stara się do niego dostosować,
 • zna ważne telefony alarmowe, wie gdzie udać się po pomoc,
 • czuje potrzebę kontaktu z przyrodą i wie, że należy o nią dbać i ją szanować,
 • chce aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, zna zasady zdrowej rywalizacji i kulturalnego kibicowania,
 • potrafi się prawidłowo komunikować drogą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych,
 • dostrzega różnice między ludźmi i toleruje ich mimo odmienności,
 • potrafi cieszyć się sukcesami i stara się spokojnie znosić porażki,
 • utożsamia się ze szkołą.