Szkoła Podstawowa nr 23 Specjalna

Szkoła Podstawowa nr 23 Specjalna, działająca w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych  im. Janusza Korczaka w Pszczynie prowadzi klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem. 

zdjęcie przedstawia budynek szkoły            

zdjęcie 1 przedstawia budynek szkoły, zdjęcie 2 przedstawia logo szkoły umieszczone na ścianie i dłonie uczniów (wykonane podczas szkolnego konkursu fotograficznego w 2019r.)  

Naszym celem, poza zdobyciem wiedzy i umiejętności przez uczniów, jest jak najlepsze przygotowanie zgodnie z ich możliwościami do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

Będąc szkołą nowoczesną, uwzględniającą najnowsze trendy naucznia i wychowania promujemy zarazem wartości rodzinne, społeczne i patriotyczne, dbamy o edukację regionalną. System wychowawczy opieramy na coraz bardziej popularnych i sprawdzających się założeniach pedagogicznych Janusza Korczaka - patrona naszej szkoły.  Posiadamy wypracowany ceremoniał, hymn, logo i sztandar. Jesteśmy szkołą z tradycjami. Uczniowie odznaczani są nagrodami "Jak Król Maciuś Pierwszy" w klasach mlodszych, a w klasach starszych Odznakami Korczakowskimi.

Do obejrzenia film z udziałem uczniów naszej szkoły promujący patrona - You Tube 

            

Budynek naszej szkoły otoczony jest drzewami, obok znajduje się mały zielony ogródek w którym dzieci w sposób bezpieczny mogą odpoczywać, bawić się i uczyć poprzez obserwację oraz działania. Uczniowie mogą korzystać również z mieszczącego się po drugiej stronie budynku zielonego terenu rekreacyjnego  z placem zabaw oraz otwartą siłownią.​

             

W sąsiedztwie szkoły znajduje się Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji z Halą Sportową i kilkoma boiskami. Uczniowie szkoły mogą korzystać z obiektów podczas zajęć wychowania fizycznego.

Przytulne sale lekcyjne oraz bogata baza zgromadzonych specjalistycznych pomocy dydaktycznych pozwalają z powodzeniem realizować treści nauczania i wychowania, zgodnie z zasadami metodyki. Tradycyjne, kredowe tablice stopniowo zastępowane są monitorami interaktywnymi, co pozwala na wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu nauczania.  

                     

Naszym uczniom staramy się zapewnić poczucie bezpieczeństwa, ciepła, spokoju i domowej atmosfery, a nowo przybyłym pomagamy jak najszybciej zintegrować się ze społecznością szkolną.

Uczniowie mają zajęcia w małych zespołach klasowych, co sprzyja ich rozwojowi społecznemu, lepszemu przyswajaniu wiedzy, nawiązywaniu bliższych relacji z nauczycielami i kolegami w klasie. W gronie kolegów o podobnych potrzebach i możliwościach rozwijają swoje zainteresowania, nabierają zaufania do siebie i swoich możliwości, mogą odnosić sukcesy w różnych dziedzinach, czują się akceptowani i spełnieni.

           

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, specjaliści oraz personel pomocniczy wspiera uczniów i ich rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Każdy problem jest traktowany z należytą uwagą. Uczniowie znajdują właściwą pomoc w ich rozwiązywaniu. Staramy się z największą uwagą, życzliwością i wnikliwością traktować każdego ucznia z osobna.

Dla naszych podopiecznych w sposób indywidualny opracowuje się indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET). Konstruując te programy uwzględnia się diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, potrzeby uczniów oraz ich predyspozycje i możliwości.

Wszyscy uczniowie objęci są opieką wykwalifikowanych i pełnych pasji nauczycieli rewalidacji lub, w przypadku konieczności, nauczycieli specjalistów:

 • psychologów,
 • pedagogów,
 • terapeutów (terapia sensoryczna, psychologiczna, biofeedback, muzykoterapia, Tomatis, Warnke, trening umiejętności społecznych i inne),
 • terapeutów pedagogicznych,
 • rehabilitantów (korekcja wad postawy),
 • reedukatorów,
 • logopedów (logopedia i korekcja wad mowy

                                          

         

Co roku, dla poszczególnych oddziałów klasowych organizujemy cykliczne zajęcia z dogoterapii, hipoterapii, zajęć ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Klanzy oraz okresowo zajęć integracyjnych. Wprowadzamy ciekawe innowacje pedagogiczne.  

          

          

Uczniowie, którzy mają szczególne trudności w nauce lub czasowo nie mogą uczestniczyć w zajęciach z klasą, mają możliwość, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej kontynuowania edukacji w formie nauczania indywidualnego. 

Przyjazna atmosfera panująca w szkole sprawia, że uczniowie chętnie uczestniczą również w zajęciach odbywających się po lub pomiędzy lekcjami a rozszerzających ich zainteresowania czy uzdolnienia. Przykład stanowią:

 • uczniowski zespół redakcyjny gazetki szkolnej „Uśmiech szkoły”,
 • zespół wokalny „Słoneczny Gospel” oraz „Urwisy”,
 • zajęcia plastyczne i ceramiczne oraz aktywności twórczej z ramienia Ogniska Pracy Pozaszkolnej,
 • kółko teatralne, zespoły taneczne lub wokalno-instrumentalne prowadzone w ramach zajęć świetlicowych, kształtujących kreatywność czy zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora.
 • działalność szkolnego koła PTTK

          

         

           

         

           

Nasi uczniowie z powodzeniem angażują się w przygotowanie uroczystości, akademii i imprez szkolnych, uczestniczą w różnych imprezach pozaszkolnych. Dla uczniów szkoły i ich Rodziców organizuje się moc atrakcji, jak np.:

 • Wycieczki;
 • Wyjazdy na basen;
 • Zielone szkoły;
 • Zabawy okolicznościowe i wspólne przeżywanie świąt;
 • Wyjścia na koncerty umuzykalniające do Pałacu Pszczyńskiego;
 • Inne;

                      

        

        

        

Zapraszamy!