Nieodpłatna pomoc prawna

Organizacją bezpłatnej pomocy prawnej zajmuje się powiat pszczyński. Mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych porad na terenie każdej z gmin.  

Masz problemy prawne, rodzinne lub inne kłopoty życiowe? Do Twojej dyspozycji, bezpłatnie pozostają prawnicy i doradcy obywatelscy. Zadzwoń i dowiedz się więcej 32 44 92 378. Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Pszczyńskim lub na stronie powiatu pszczyńskiegow zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna" 


System nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje na terenie całej Polski od 1 stycznia 2016 roku. Jest to rezultat wejścia w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.), 

Kto może otrzymać darmową pomoc prawną?

Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 1. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „ osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub;
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub;
 3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub;
 4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje: spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej?

 • Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez prawników, w tym adwokatów i radców prawnych.
 • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradcę.

Wymienione osoby udzielają również informacji na temat możliwości skorzystania z mediacji, mogą sporządzić zaproszenie do rozmów i inne pisma. Właściwe spotkanie mediacyjne prowadzi profesjonalny mediator.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, a w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • Przeprowadzenie mediacji;
 • Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • Sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.