Historia szkoły

Początki szkolnictwa specjalnego na terenie Pszczyny sięgają drugiej połowy lat 60. Były to klasy specjalne dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Tworzono je przy szkołach masowych. Pierwsze klasy specjalne powstały  w Szkole Podstawowej nr 5, następnie w Szkole Podstawowej nr 1 a także w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie. Przy wyżej wymienionych szkołach klasy te funkcjonowały po kilka, kilkanaście lat.

Początki nie były łatwe, ale nie brakowało oddanych sprawie nauczycieli. Do pierwszych z nich należeli: Franciszka Seidel, Stanisław Konarski, mgr Urszula Szpek.

W pierwszej połowie lat 80 wszystkie klasy specjalne skomasowano w Szkole Podstawowej nr 4. Wtedy powstała też pierwsza klasa życia dla dzieci znacznie niepełnosprawnych intelektualnie. Pracę z tą grupą podjęła mgr Ewa Bieniasz.

obecny Dyrektor Szkoły

Obecny Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie - mgr Grzegorz Kuczera.

Po usilnych staraniach mgr Józefa Sosny, ówczesnego dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Pszczynie, w roku szkolnym 1991/92 utworzono filię Szkoły Podstawowej nr 4 i zmieniona została baza lokalowa. Klasy specjalne, liczące wówczas 110 uczniów, przeniesiono do Internatu Zespołu Szkół Samochodowych w Pszczynie przy ulicy Zamenhofa  5. W Szkole Podstawowej nr 4 powołany został zastępca dyrektora d/s szkolnictwa specjalnego, funkcję tę objął mgr Marian Ogrodnik.

W roku szkolnym 1994/95 za zgodą Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach utworzona została samodzielna placówkaSzkoła Podstawowa Specjalna nr 23 w Pszczynie. Pierwszym jej dyrektorem została mgr Alicja Zuber. Z czasem przybywało uczniów, tworzono nowe oddziały, powiększano skromną bazę dydaktyczną, powiększało się grono pedagogiczne.

 

pierwszy Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 Specjalnej mgr Alicja Zuber

Pierwszy  Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 w Pszczynie - mgr Alicja Zuber

We wrześniu 1999r w związku z reformą wprowadzającą nowy ustrój szkolny placówka przekształciła się w Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych, obejmujący Szkołę Podstawową nr 23 Specjalną oraz Publiczne Gimnazjum nr 7 Specjalne. Dyrektorem został mgr Grzegorz Kuczera, zaś jego zastępcą mgr Marian Ogrodnik. We wrześniu 1999r powstały też 2 filie szkoły: przy Ośrodku Leczniczo–Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach oraz przy DPS  dla dziewcząt w Pielgrzymowicach.

W roku szkolnym 2002/2003 rozpoczęła swą działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Specjalna. Pierwsze kierunki kształcenia to: piekarz i kucharz małej gastronomii. Rok później, w ramach szkoły zawodowej  uruchomiono odziały szkoły przysposabiające do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W roku szkolnym 2004/2005 nastąpiła zmiana nazewnictwa placówki na Zespół Szkół nr 3 specjalnych w Pszczynie. Otwarto Szkołę specjalną Przysposasabiającą do Pracy, natomiast w szkole zawodowej pojawił się nowy kierunek malarz- tapeciarz.

Ważnym wydarzeniem z życia szkoły było rozpoczęcie w grudniu 2007 roku prac nad wprowadzeniem Systemu Zarządzania Jakością wg. PN-EN ISO 9001:2001.   

Wrzesień 2009 roku zapisał się szczególnie w w historii Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie. Naszej placówce nadano imię Janusza Korczaka.

W roku szkolnym 2012/13 wyremontowane zostały pomieszczenia piwniczne, otwarto w nich siłownię. W tym samym roku w ramach programu unijnego "Radosna szkoła" otwarto plac zabaw na terenach sąsiadujących ze szkołą.

W 2014 roku przeprowadzono wymianę ogrzewania oraz termoizolację budynku szkoły, co w znacznej mierz poprawiło wygląd budynku.

Nowością wprowadzoną w roku szkolnym 2016/17 było wprowadzenie wczesnego wspomagania ucznia w naszej placówce, w tym też roku wyremontowano kolejne pomieszczenie na dolnej kondygnacji. Obecnie znajduje się tam pracownia myzyczna.

Dalsze remonty umożliwiły powstanie pracowni ceramicznej, pracowni technicznej ze stanowiskami krawieckimi.

Najnowszym przedsięwzięciem był remont w I półroczu 2020/2021 stołówki szkolnej, polegający na doposażeniu i poprawie standardu obecnie funkcjonującej kuchni i jadalni. Zadanie zrealizowano z dotacji z budżetu państwa - realizowane w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Dodatkowo wykonano kilka mniejszych zadań poprawiających infrastrukturę, takich jak: montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej, naprawę dachu oraz wykonanie ogrodu sensorycznego, naprawę i przegląd instalacji odgromowej, oraz instalacji solarnej.

Obecnie podejmowane są działania w ramach zapewnienia dostępności placówki dla osób z niepełnosprawnościami. Między innymi: zakup pętli indukcyjnej oraz dostosowanie naszej szkolnej witryny internetowej, a także przystosowanie WC na najwyższej kondygnacji na potrzeby uczniów, poruszających się na wózku inwalidzkim. Dokonano oceny dostępności w naszej szkole oraz opracowano Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 -2025r.

Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa nr 23 Specjalna
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Specjalna
  • Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy
  • Oddział szkoły przy DPS w Pielgrzymowicach - dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Szkoła prowadzi również Wczesne Wspomaganie Rozowju Dziecka