Historia szkoły

Początki

Początki szkolnictwa specjalnego na terenie Pszczyny sięgają drugiej połowy lat 60. Były to klasy specjalne dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Tworzono je przy szkołach masowych. Pierwsze klasy specjalne powstały  w Szkole Podstawowej nr 5, następnie w Szkole Podstawowej nr 1 a także w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie. Przy wyżej wymienionych szkołach klasy te funkcjonowały po kilka, kilkanaście lat. Początki nie były łatwe, ale nie brakowało oddanych sprawie nauczycieli. Do pierwszych z nich należeli: Franciszka Seidel, Stanisław Konarski, mgr Urszula Szpek. W pierwszej połowie lat 80 wszystkie klasy specjalne skomasowano w Szkole Podstawowej nr 4. Wtedy powstała też pierwsza klasa życia dla dzieci głębiej upośledzonych umysłowo. Pracę z tą grupą podjęła mgr Ewa Bieniasz.

Dyrektor szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie  mgr Grzegorz Kuczera.

 

 

Po usilnych staraniach mgr Józefa Sosny, ówczesnego dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Pszczynie w roku szkolnym 1991/92 utworzono filię Szkoły Podstawowej nr 4, zmieniona została baza lokalowa. Klasy specjalne, liczące wówczas 110 uczniów, przeniesiono do Internatu Zespołu Szkół Samochodowych w Pszczynie przy ulicy Zamenhofa  5. W Szkole Podstawowej nr 4 powołany został zastępca dyrektora d/s szkolnictwa specjalnego, funkcję tę objął mgr Marian Ogrodnik.

Szkoła Specjalna nr 23

W roku szkolnym 1994/95 za zgodą Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach utworzona została samodzielna placówka- Szkoła Specjalna nr 23 w Pszczynie. Pierwszym jej dyrektorem została mgr Alicja Zuber. Z czasem przybywało uczniów, tworzono nowe oddziały, powiększano skromną bazę dydaktyczną, powiększało się grono pedagogiczne.

 

Dyrektor_Zuber

 

Pierwszy  dyrektor Szkoły Specjalnej nr 23 w Pszczynie mgr Alicja Zuber

 

We wrześniu 1999r w związku z reformą wprowadzającą nowy ustrój szkolny placówka przekształciła się w Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych, obejmujący Szkołę Podstawową nr 23 oraz Publiczne Gimnazjum nr 7. Dyrektorem został mgr Grzegorz Kuczera, zaś jego zastępcą mgr Marian Ogrodnik. We wrześniu 1999r powstały też 2 filie szkoły: przy Ośrodku Leczniczo–Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach oraz przy DPS  dla dziewcząt w Pielgrzymowicach.

W roku szkolnym 2002/2003 rozpoczęła swą działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4. Pierwsze kierunki kształcenia to: piekarz i kucharz małej gastronomii. Rok później w ramach zasadniczej szkoły zawodowej uruchomiono Odziały Przysposabiające Do Pracy dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W roku szkolnym 2004/2005 nastąpiła zmiana nazewnictwa placówki na Zespół Szkół nr 3. Otwarto Szkołę Przysposasabiającą do Pracy, natomiast w szkole zawodowej pojawił się nowy kierunek malarz- tapeciarz.

Ważnym wydarzeniem z życia szkoły było rozpoczęcie w grudniu 2007 roku prac nad wprowadzeniem Systemu Zarządzania Jakością wg. PN-EN ISO 9001:2001.   

Wrzesień 2009 roku zapisał się szczególnie w w historii Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie. Naszej placówce nadano imię Janusza Korczaka.

Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych

Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa nr 23
  • Publiczne Gimnazjum nr 7
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
  • Szkoła Przyspasabiająca do Pracy
  • Oddział przy DPS w Pielgrzymowicach

W roku szkolnym 2012/13 wyremontowane zostały pomieszczenia piwniczne, otwarto w nich siłownię. W tym samym roku w ramach programu unijnego "Radosna szkoła" otwarto plac zabaw na terenach sąsiadujących ze szkołą.

W 2014 roku przeprowadzono wymianę ogrzewania oraz termoizolację budynku szkoły, co w znacznej mierz poprawiło wygląd budynku.

Nowością wprowadzoną w roku szkolnym 2016/17 było wprowadzenie wczesnego wspomagania ucznia w naszej placówce, w tym też roku wyremontowano kolejne pomieszczenie na dolnej kondygnacji. Obecnie znajduje się tam pracownia myzyczna.

wrzesień 2017