Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Celem edukacji w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę ich indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego dorosłego życia tak, aby byli zaradni, umieli kierować własnym zachowaniem, by potrafili uczestniczyć w życiu społecznym.

Nauka w szkole trwa trzy lata, jednak w zależności od możliwości i potrzeb uczniów, cykl kształcenia może być wydłużony do ukończenia przez nich 24 roku życia. Naszym atutem sa mało liczne klasy od 6 do 8 uczniów lub do 4 w przypadku klas dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zajęcia edukacyjne opierają się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia, programach edukacyjno-terapeutycznych, a ocena postępów uczniów ma charakter opisowy. Proces dydaktyczno– wychowawczo - terapeutyczny odbywa się w oparciu o zajęcia edukacyjne:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • przysposobienie do pracy,
 • wychowanie fizyczne,
 • religia;
 • zajęcia rozwijające kreatywność (muzyka, plastyka, technika),

W całym procesie nauczania dużą rolę odgrywajązajęcia rewalidacyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przydzielane uczniom zgodnie ze wskazaniami w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na podstawie diagnozy pedagogicznej zespołu nauczycieli pracujących z uczniem. Wymienić tu możemy takie zajęcia, jak:

 • korekcja wad mowy / logopedia,
 • korekcja wad postawy, 
 • biofeedback
 • muzykoterapia,
 • socjoterapia,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, 
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne ,
 • nauka orientacji przestrzennej i poruszania się oraz alternatywnych metod komunikacji
 • terapia słuchowa metodą Warnkego,
 • trening słuchowy metodą Tomatisa,
 • terapia integracji sensorycznej SI,​
 • inne zajęcia terapeutyczne.

Przedmiot przysposobienie do pracy realizowany jest w następujących dziedzinach:

 • gospodarstwo domowe,
 • sporządzanie i wydawanie posiłków,
 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich przy użyciu różnych technik i materiałów plastycznych (scrapbooking, embossing, quiling, perganamo, ceramika, decoupage, filcowanie, malowanie na szkle, biżuteria),
 • komponowanie i łączenie elementów na stroiki i ozdoby okolicznościowe, pakowanie różnych przedmiotów.
 • prace ogrodnicze,
 • prace biurowe,
 • elementy szycia ręcznego i maszynowego.

Atuty naszej szkoły, to:

 • nauka w małych zespołach klasowych,
 • bogata oferta zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych,
 • bezpłatny dowóz i opieka podczas przejazdu do szkoły,
 • możliwość korzystania z obiadów (szkoła dysponuje kuchnią i stołówką),
 • liczne wycieczki, wyjazdy i wyjścia usamodzielniające do sklepów, na targowisko miejskie, punktów usługowych i instytucji użyteczności publicznej,
 • organizacja przysposobienia do pracy w formie zajęć praktycznych w pracowniach gospodarstwa domowego i rękodzieła oraz w ogrodzie szkolnym,
 • stałą opieka pielęgniarki / higienistki szkolnej,
 • programy własne dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów,
 • stałe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
 • realizacja innowacji pedagogicznych.

Galeria SPDP