Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego dorosłego życia tak, aby byli zaradni, umieli kierować własnym zachowaniem, by potrafili uczestniczyć w życiu społecznym.

Nauka trwa trzy lata, jednak w zależności od możliwości i potrzeb uczniów, cykl kształcenia może być wydłużony do ukończenia przez nich 24 roku życia. Klasy liczą od 6 do 8 uczniów. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia, programach edukacyjno-terapeutycznych,  a ocena postępów uczniów ma charakter opisowy.

Przygotowujemy uczniów do:

 • autonomicznego i aktywnego dorosłego życia,
 • poszukiwania i podejmowania pracy.

Proces dydaktyczno– wychowawczy odbywa się w oparciu o:

 1. zajęcia edukacyjne:
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne,  
  • przysposobienie do pracy,
  • wychowanie fizyczne,
  • religia;
 2. zajęcia rozwijające kreatywność w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu;
 3. zajęcia sportowe;
 4. uczeń objęty jest również zajęciami rewalidacyjnymi zgodnie ze wskazaniami w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na podstawie diagnozy pedagogicznej zespołu nauczycieli pracujących 
  z uczniem:
  •  zajęcia korygujące wady mowy,
  • muzykoterapia,
  • korekcja wad postawy, 
  • socjoterapia,
  • psychoedukacja,
  • terapia metodą  Warnkego,
  • terapia integracji, 
  • sensorycznej SI,
  • arteterapia,
  • hortiterapia.

Oferujemy przysposobienie do pracy w następujących dziedzinach:

Gospodarstwo domowe.

 1. Sporządzanie i wydawanie posiłków.
 2.  Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich przy użyciu różnych technik i materiałów plastycznych (scrapbooking, embossing, quiling, perganamo, ceramika, decoupage, filcowanie, malowanie na szkle, biżuteria). Komponowanie i łączenie elementów na stroiki i ozdoby okolicznościowe. Pakowanie różnych przedmiotów.
 3. Prace ogrodnicze.
 4. Prace biurowe.
 5. Elementy szycia ręcznego i maszynowego.

Nasze atuty:

 • nauka w małych zespołach klasowych,
 • bogata oferta zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych,
 • bezpłatny dowóz i opieka podczas przejazdu do szkoły,
 • możliwość korzystania z obiadów,
 • wyjazdy usamodzielniające,
 • organizacja przysposobienia do pracy w formie zajęć praktycznych w pracowniach gospodarstwa domowego i rękodzieła oraz ogrodzie szkolnym,
 • wyjścia usamodzielniające do sklepów, na targowisko miejskie, punktów usługowych i instytucji użyteczności publicznej,
 • programy własne dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów,
 • realizacja innowacji pedagogicznych: „Hortiterapia”, „Plastykoterapia”.

W celu zwiększenia atrakcyjności nauczania oraz doskonalenia umiejętności społecznych zrealizowane zostały w placówce projekty unijne w ramach wyrównywania szans edukacyjnych:

 1. „Mamy możliwości– chcemy pracować”
 2. „Moja pierwsza praca– gospodarstwo domowe”.

​Zdjęcia z lat poprzednich: