Misja szkoły

Jesteśmy po to, by otoczyć troską i miłością każdego młodego człowieka, odnaleźć w nim to, co dobre, pomóc zwalczyć słabości i przygotować do samodzielnego życia. Zmierzamy do tego, aby dziecko niepełnosprawne potrafiło znaleźć miejsce w społeczeństwie i czuło sie w nim potrzebne.

Wizja szkoły

Nasza szkoła stwarza uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia kluczowych umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania w dzisiejszym świecie oraz odnalezienia się na rynku pracy.

Głównym zadaniem szkoły jest odpowiedzieć na oczekiwania i potrzeby uczniów i przygotować je do pełnego uczestnictwa w dojrzałym życiu.

Nasza szkoła:

 • Uczy, wychowuje, zapewnia bezpieczeństwo i opiekę oraz pomoc socjalną. Wzmacnia poczucie własnej wartości i godności dziecka.

 • Rozwija umiejętności, zdolności i zainteresowania ucznia. Kształtuje nawyki i przyzwyczajenia umożliwiające właściwy wybór zawodu i start w samodzielne, dorosłe życie.

 • Oferuje fachową opiekę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną, zdrowotną oraz socjalną /zabezpiecza posiłki i odzież dla potrzebujących.

 • Zapewnia doradztwo, wsparcie, zrozumienie, otwartość serca na potrzeby dzieci.

 • Wspiera i inicjuje działania integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • Organizuje zajęcia pozalekcyjne, środowiskowe imprezy okolicznościowe, /Powiatowy Tydzień Osób Niepełnosprawnych "Słoneczny Tydzień"/, wycieczki, konkursy.

 • Dba o integrację dziecka ze środowiskiem i dziedzictwem kulturowym Regionu Pszczyny.

Zespół Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie jest szkołą:

 • uwzględniającą potrzeby i możliwości uczniów, rozwijającą ich uzdolnienia i zainteresowania;​​​​
 • przyjazną, bezpieczną, życzliwą wychowankom, szanującą podmiotowość ucznia;
 • otwartą i pomocną, wspomagającą indywidualny rozwój każdego ucznia, dostosowującą się do jego potrzeb i możliwości;
 • bezpieczną i monitorowaną, walczącą z używkami, nałogami, agresją, wulgaryzmami i przemocą;
 • promującą zdrowy styl życia;
 • pielęgnującą i rozwijającą dziedzictwo kulturowe w regionie, pamiętającą o przeszłości;
 • zapewniającą klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli;
 • kształtującą ucznia szanującego innych;
 • współpracującą z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym w działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka;
 • zatrudniającą kompetentną i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, która profesjonalnie prowadzi zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i specjalistycznie;
 • nowoczesną, przygotowującą uczniów do współczesnych zadań i zmieniających się warunków życia;
 • organizującą procesy edukacyjno - wychowawcze w oparciu o system pedagogiczny Janusza Korczaka;
 • pielęgnującą wypracowane tradycje i ceremoniał szkoły;
 • systematycznie wzbogacającą i rozwijającą bazę dydaktyczną (lokale, wyposażenie, środki dydaktyczne);
 • monitorującą poziom wiedzy uczniów i utrzymującą dobry poziom zdawalności egzaminów wewnętrznych;