Metody projektu

Metoda projektu to jedna z metod nauczania wykorzystywana do pracy z uczniem na lekcjach, zajęciach świetlicowych, zajęciach pozalekcyjnych. To forma pracy, która kładzie wielki nacisk na rozwijanie umiejętności i kompetencji uczniów niezbędnych w życiu.

Metoda ta uczy  umiejętności pracy w zespole, rozbudza ciekawość świata, uczy samodzielnego podejmowania decyzji, uczy poszukiwania i zdobywanie wiedzy w oparciu o różne źródła poznawcze. Rozwija również krytyczne myślenie, uczy rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i  przedsiębiorczości. Praca tą metodą sprawia, że  uczniowie „uczą się, jak się uczyć”.

 

Realizacja zajęć metodą projektu w roku szkolnym 2020/2021:

          

            

Nauczyciele pracujący metodą projektów wyzwalają  w uczniach dużą aktywność, samodzielność, kreatywność, rozbudzają wyobraźnię i twórcze myślenie. Wspierają ucznia, zachęcą do korzystania z różnych źródeł poznawczych, stwarzają warunki do samorealizacji i rozwoju ucznia, rozbudzają jego ciekawość.

W podstawie programowej kształcenia ogólnego możemy przeczytać:

Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami.

Zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania w nabywaniu wspomnianych wyżej kompetencji, pomaga również rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych”.