Załączniki do Statutu

Załącznik nr 1- INFORMACJA O KANDYDACIE PRZYJĘTYM DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 SPECJALNEJ, BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR  4 SPECJALNEJ, SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W PSZCZYNIE

Załącznik nr 2-  PODANIE O ZWOLNIENIE z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wychowania fizycznego, lub z  informatyki,  lub z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego).

Załącznik nr 3-  OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII / ETYKI*

Załącznik nr 4-  WEZWANIE RODZICÓW W ZWIĄZKU Z  NIEOBECNOŚCIĄ UCZNIA W SZKOLE

Załącznik nr 5- UPOMNIENIE DLA RODZICÓW

Załącznik nr 6- WEZWANIE RODZICÓW DO SZKOŁY

Załącznik nr 7- PROTOKÓŁ przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego/ poprawkowego

Załącznik nr 8-  PROTOKÓŁ przeprowadzenia sprawdzianu w trybie odwoławczym od rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Załącznik nr 9- PROTOKÓŁ dotyczący ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w trybie odwoławczym od oceny

Załącznik nr 10- REZYGNACJA RODZICA Z UCZĘSZCZANIA JEGO DZIECKA NA LEKCJE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

Załącznik nr 11- KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)

Załącznik nr 12- ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE SZKOLNEJ

Załącznik nr 13- REGULAMIN „Jak król Maciuś Pierwszy” tytuł honorowy i wyróżnienie w  Zespole Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka

Załącznik nr 14- REGULAMIN ODZNAK KORCZAKOWSKICH

Załącznik nr 15- CEREMONIAŁ SZKOLNY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 3 SPECJALNYCH im. Janusza Korczaka w Pszczynie