STRONA GŁÓWNA     KONTAKT     INFORMATOR O SZKOLE     STOWARZYSZENIE "RAZEM"     NASZ PATRON

MENU

Ø  Historia szkoły
Ø  Misja szkoły
Ø  Szkoła podstawowa
Ø  Gimnazjum
Ø  Szkoła zawodowa
Ø  Szkoła PDP 
Ø  Pielgrzymowice
Ø  Pracownicy
Ø  Biofeedback
Ø  Słoneczny Tydzień
Ø  Gazetka szkolna
Ø  Samorządy
Ø  Prace uczniów
Ø  Sukcesy uczniów
Ø  Programy szkolne

Ø  Szkoła w Unii

DOKUMENTY SZKOLNE

Ø  Statut
Ø Załączniki statutu
Ø  Inne

LINKI

Ø MEN
Ø KO Katowice
Ø OKE Jaworzno
Ø WOM Katowice 
Ø Pszczyna 

 

 
ZAŁĄCZNIKI DO WSO
 

ZAŁĄCZNIK NR  1-  PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ

ZAŁĄCZNIK NR 2- DRUK ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ

ZAŁĄCZNIK NR 3-  OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE
                                      UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII
                                      RZYMSKO-KATOLICKIEJ

ZAŁĄCZNIK NR 4- DRUK ZAWIADOMIENIA O NIEOBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 5- DRUK UPOMNIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 5a- WEZWANIE RODZICÓW DO SZKOŁY

ZAŁĄCZNIK NR 6- PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA EGZAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 7-  PROTOKÓŁ OCENA WYŻSZA NIŻ PRZEWIDYWANA
                                     Z ZACHOWANIA

 ZAŁĄCZNIK NR 8- ZAWIADOMIENIE O OCENIE NIEDOSTATECZNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 9- ZAWIADOMIENIE O NIEKLASYFIKOWANIU

ZAŁĄCZNIK NR 10- ZAWIADOMIENIE  O OCENIE NAGANNEJ
                                      Z ZACHOWANIA

ZAŁĄCZNIK NR 11- PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA EGZAMINU
                                     POPRAWKOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 12- PROTOKÓŁ PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU

ZAŁĄCZNIK NR 13- PROTOKÓŁ USTALENIA OCENY ZACHOWANIA
                                      W TRYBIE ODWOŁAWCZYM

ZAŁĄCZNIK NR 14- REZYGNACJA RODZICA Z UCZĘSZCZANIA DZIECKA
                                     NA LEKCJE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

ZAŁĄCZNIK NR 15- KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)

ZAŁĄCZNIK NR 16- ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA
                                      UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE SZKOLNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 17- REGULAMIN TYTUŁ HONOROWY
                                      „JAK KRÓL MACIUŚ PIERWSZY”

ZAŁĄCZNIK NR 18- REGULAMIN ODZNAKI KORCZAKOWSKIE