STRONA GŁÓWNA     KONTAKT     INFORMATOR O SZKOLE     STOWARZYSZENIE "RAZEM"     NASZ PATRON

 MENU

Ø  Historia szkoły
Ø  Misja szkoły
Ø  Szkoła podstawowa
Ø  Gimnazjum
Ø  Szkoła zawodowa
Ø  Szkoła PDP 
Ø  Pielgrzymowice
Ø  Pracownicy
Ø  Biofeedback
Ø  Słoneczny Tydzień
Ø  Gazetka szkolna
Ø  Samorządy
Ø  Prace uczniów
Ø  Sukcesy uczniów
Ø  Programy szkolne

Ø  Szkoła w Unii

DOKUMENTY SZKOLNE

Ø  Statut
Ø Załączniki statutu
Ø  Inne

LINKI

Ø MEN
Ø KO Katowice
Ø OKE Jaworzno
Ø WOM Katowice 
Ø Pszczyna 

 

 
 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
  Celem nauczania i wychowania w szkole podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim jest przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym zgodnie z ich możliwościami oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci. Program nauczania jest dostosowany do możliwości intelektualnych dzieci upośledzonych umysłowo, służy usprawnieniu niezaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych, korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych i rozwijaniu uzdolnień uczniów. Organizacja procesu dydaktyczno- wychowawczego obejmuje 2 etapy. Pierwszym etapem edukacyjnym jest kształcenie zintegrowane w klasach I- III, w których pracujemy metodą ośrodków pracy. Na drugim etapie w klasach IV- VI przechodzi się do nauczania blokowego, gdzie stosujemy ścisłą korelację międzyprzedmiotową.

Szkoła oferuje również wiele zajęć wspierających proces dydaktyczny:
1. Zajęcia rewalidacyjne.
2. Zajęcia korekcyjne:
   - usprawniające techniki szkolne,
   - usuwające wady wymowy,
   - korygujące wady postawy.
3. Zajęcia Integracji Sensorycznej.
4. Biofeedback

Zajęcia te prowadzone są w formie zabawowej, dodatkowo urozmaicone pracą na komputerze. W szkole działają różnorodne koła zainteresowań takie jak: plastyczne, muzyczne, czytelnicze, sportowe. Efektem pracy kółek są wyjazdy na liczne konkursy i przeglądy artystyczne, olimpiady sportowe, z których nasze dzieci zawsze przywożą nagrody. Dodatkowym atutem naszej placówki jest zabezpieczenie dowozu busami do szkoły i ze szkoły do domu. Dzieci objęte są również opieką w świetlicy. Większość dzieci korzysta ze stołówki szkolnej, gdzie ma możliwość zjedzenia pełnego obiadu. Uczniowie korzystają z wyjazdów na  wycieczki turystyczno- krajoznawcze, wyjścia do kina i teatru. Utrzymujemy ścisłe kontakty ze środowiskiem lokalnym i współpracujemy z instytucjami, rodzicami naszych uczniów, szkołami ogólnodostępnymi i innymi placówkami opiekuńczymi.

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Uczeń szkoły podstawowej kończąc edukację w szkole będzie wyposażony w następujące umiejętności, wiadomości i sprawności:

* ma opanowaną technikę czytania i pisania w zakresie możliwym do osiągnięcia,
* ma wiadomości dotyczące najbliższego środowiska społecznego i przyrodniczego,
* rozumie i posługuje się podstawowymi pojęciami matematycznymi, potrafi zastosować je w życiu codziennym (liczenie, mierzenie, posługiwanie się pieniędzmi, stosunki przestrzenne, czasowe, rozpoznawanie brył geometrycznych),
* zna granice Polski, szanuje symbole narodowe, umie zaśpiewać hymn, zna daty najważniejszych świąt narodowych,
* zna położenie swego miasta na mapie Polski, potrafi wymienić ważne miejsca i zabytki regionu pszczyńskiego,
* rozumie pojęcie patriotyzmu i szanuje dorobek poprzednich pokoleń ,zna elementy gwary i tradycji śląskiej,
* zna święta, kojarzy je z odpowiednimi tradycjami, potrawami, dekoracjami, pieśniami,
* pamięta o ważnych świętach rodzinnych, zna swoje pochodzenie, potrafi określić pokrewieństwo,
* potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach,
* zna położenie różnych instytucji i urzędów, potrafi się w nich zachować, korzystać z ich usług (dworce PKS, PKP, poczta, bank itp.)
* zna zasady bezpieczeństwa na drodze, w domu i szkole stara się je przestrzegać,
* zna zasady higieny i kultury osobistej,
* umie odpowiednio zachować się przy stole kulturalnie i estetycznie jeść,
* potrafi samodzielnie przygotować prosty posiłek,
* zna zasady racjonalnego odżywiania,
* potrafi racjonalnie rozplanować dzień,
* stara się dbać o porządek w miejscu pracy,
* ma poczucie estetyki i piękna,
* posiada umiejętność współżycia w grupie i nawiązywania kontaktów społecznych,
* ma wiedzę o tym co sprzyja, a co zagraża zdrowiu,
* rozumie potrzebę wypoczynku, zna sposoby relaksu i organizacji czasu wolnego, umiejętnie korzysta z masmediów (TV, komputer, gry telewizyjne i komputerowe),
* ma potrzebę aktywnego uczestnictwa w kulturze : kino, koncerty, festyny itp.
* wie co to jest nałóg, zna szkodliwy wpływ używek na zdrowie, zna skutki picia alkoholu. palenia papierosów, odurzania się,
* ma poczucie odpowiedzialności prawnej,
* zna regulamin szkolny, stara się do niego dostosować,
* zna ważne telefony alarmowe, wie gdzie udać się po pomoc,
* czuje potrzebę kontaktu z przyrodą i wie, że należy o nią dbać i ją szanować,
* chce aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, zna zasady zdrowej rywalizacji i kulturalnego kibicowania,
* potrafi się prawidłowo komunikować drogą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych,
* dostrzega różnice między ludźmi i toleruje ich mimo odmienności,
* potrafi cieszyć się sukcesami i stara się spokojnie znosić porażki,
* utożsamia się ze szkołą.